Algemene voorwaarden

Bestellingen – Bestellingen aan onze vertegenwoordigers gedaan verbinden de koper onmiddellijk van zodra hij de bestelbon heeft getekend. Wij behouden ons echter het recht voor bestellingen die door een vertegenwoordiger in onze naam zijn opgenomen niet te aanvaarden. In dat geval verwittigen wij de klant per aangetekend schrijven. Bij gebeurlijke modelverandering van een toestel of het niet meer voorhanden zijn van bestelde materialen zijn wij gerechtigd het nieuw model of gelijkaardige materialen te leveren.

Prijzen – De prijzen welke wij in onze offerte vermelden zijn steeds vrijblijvend en kunnen, zonder voorafgaand bericht, ten allen tijde wijzigingen ondergaan. Na ondertekening van de bestelbon worden de opgegeven prijzen echter het uiteindelijke en totale bedrag dat door de klant zal moeten worden betaald, behoudens prijsstijging van de materialen die wij zelf aankopen, prijsvermeerdering die wij aan de klant zullen doorrekenen.

Leveringstermijn – De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering opgegeven zodat zij voor ons geen strikte verplichting inhouden de termijn na te leven. De klant kan in alle geval nooit een bestelling annuleren wegens overschrijding van de leveringstermijn. Indien de klant de betalingsvoorwaarden niet naleeft hebben wij het recht de bestelling uit te stellen en worden de leveringstermijnen hierdoor opgeheven. Bij weigering door de klant bestelde goederen in ontvangst te nemen op de bepaalde datum, gaan de verdagen toch in vanaf de dag van het ter beschikking stellen van de goederen. Indien de klant de leveringstermijn wenst te verdragen, dient hij ons hiervan bij aangetekende brief in kennis te stellen. Bij weigering door de klant de bestelde goederen in ontvangst te nemen hebben wij de keuze hetzij de dwanguitvoering van de overeenkomst, hetzij een schadevergoeding wegens contractbreuk te vorderen. De schadevergoeding in geval van contractbreuk beloopt op 35% van de contractprijs. Zelfde vergoeding komt ons eveneens van rechtswege en zonder aanmaning toe wanneer de betaling moet gebeuren door bemiddeling van een kredietinstelling en de klant deze betaling belet of zijn krediet heeft verloren. Ingeval de bestelling bepaalde op maat te vervaardigen zaken inhoudt, zullen in geval van weigering vanwege de klant om de levering in ontvangst te nemen, hetzij door annulatie door de klant, bovenop de forfaitaire schadevergoeding de werkelijk gedane kosten, weze materialen en uurlonen door de klant verschuldigd zijn.

Vervoer – Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen reizen de goederen op risico van de klant, zelfs bij franco verzending.

Betalingen – Enkel het voorschot bij ondertekenen van de bestelbon mag door onze vertegenwoordigers worden geïnd. Welke ook de betalingswijze moge zijn, verbindt de klant er zich toe op eerste verzoek van onzentwege wissels te accepteren. Al onze leveringen zijn betaalbaar te Kuurne. Het trekken van een wissel doet hieraan geen afbreuk. Ingeval wissels worden getrokken, zijn alle zegelrechten en kosten en discontokosten ten laste van de klant. Ingeval de klant aan zijn betalingsverbintenissen tekort komt, vervallen daarmee van rechtswege en zonder enige aanmaning alle betalingsfaciliteiten, betalingstermijnen en/of kredieten die wij aan de klant hebben toegestaan en worden op dat ogenblik alle verschuldigde bedragen onmiddellijk en ineens opeisbaar. Elke faktuur, niet betaald op vervaldag, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 10%. Elke faktuur die zonder geldige redenen na vervaldag onbetaald blijft, wordt ten titel van forfaitaire vergoeding, en zonder dat daartoe een voorafgaandelijke aanmaning is verschuldigd verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 92 EUR en een maximum van 1.900 EUR zelfs bij het toestaan van termijnen van respijt. Indien wij de klant hebben toegelaten het bedrag van zijn facturen in verschillende malen te betalen zullen de toegestane termijnen van rechtswege herroepen worden en het geheel ineens opeisbaar zijn wanneer de klant minstens één van deze afbetalingen niet of laattijd verricht.

Aansluiting van de toestellen – Behoudens andersluidend schriftelijk beding valt de aansluiting van de verkochte apparaten op gas, elektriciteit, water, luchtschouwen enz. ten laste van de koper.

Wachtleidingen – Wachtleidingen zijn leidingen van water, gas en elektriciteit door de koper gelegd en voorzien, voor wat betreft:
a. Waterleiding: van een afsluitkraan (type bolafsluiter) per toestel.
b. Gasleiding: bij aardgas: van een afsluitkraan met driedelige koppeling per toestel. Bij propaangas: van de nodige drukregelaar en afsluitkraan per toestel.
c. lektriciteit: van de vereiste beveiligingen (automaten, verliesstroomschakelaar). De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van deze wachtleidingen

Waarborg – Alle klachten betreffende zichtbare gebreken of tekortkomingen moeten worden geformuleerd op het ogenblik van de aflevering, namelijk door schriftelijke melding ervan op de afleveringsbon. Indien de klant op het ogenblik van de aflevering niet aanwezig is hetzij wanneer door ons geen afleveringsbon ter ondertekening aan de klant wordt voorgelegd dienen zichtbare gebreken of niet-conformiteiten te worden gesignaleerd bij aangetekende brief, te versturen binnen de 48 uur na levering. Één en ander op straffe van verval van reclamatierecht. Voor wat betreft verborgen gebreken of verborgen tekortkomingen dienen alle klachten te worden geformuleerd per aangetekend schrijven, binnen de 48 uur na ontdekken van het gebrek of de tekortkoming. Dit op straffe van verval van het reclamatierecht. Voor wat betreft materialen en/of toestellen, door ons zelf gefabriceerd en/of geplaatst bedraagt de waarborg één jaar voor de materialen en zes maanden voor uurlonen en verplaatsingen. Lampen en glasbreuk zijn steeds volledig uitgesloten van de waarborg. De waarborg met betrekking tot andere toestellen en/of grondstoffen, wordt bepaald door de fabrikant van het artikel in kwestie, zodat de waarborg die wij naar onze klanten toe dienen te verstrekken, qua omvang en tijd beperkt is zoals de waarborg door de fabrikant verleend. De waarborg beperkt zich in alle geval tot het herstellen en vervangen van de defecte stukken, zonder dat de klant verder aanspraak kan maken op het betalen van eender welke vergoeding voor door hem geleden schade, hetzij gemaakte kosten. De waarborg komt niet meer in aanmerking en houdt op door het feit dat vreemde of niet door ons afgevaardigde personen aan de toestellen of installatie hebben gewerkt. Deze clausules gelden niet voor tweedehandsmateriaal dat verkocht wordt zonder waarborg, in de staat waarin het zich bevindt en gekend door de koper. Tevens zijn wij van elke waarborgverplichting ontslagen wanneer de klant in gebreke blijft bij zijn verbintenissen tegenover ons na te komen. Indien wij bij uitvoering van werken genoodzaakt zijn, teneinde de nodige toegang tot de in te richten lokalen te kunnen hebben, deuren, hetzij ramen weg te nemen en terug te plaatsen, dan gebeurt dit uitsluitend op risico van de klant, die in geval van breuk of beschadiging, geen enkel verhaal op ons kan uitoefenen, ten ware bewezen grote fout van onzentwege.

Eigendomsoverdracht – De eigendom van de verkochte en geleverde goederen wordt slechts aan de klant overgedragen na integrale betaling van de hoofdsom, eventuele rente en kosten. De klant verbindt er zich toe tot op dat ogenblik de goederen ongeschonden, onveranderd en onbeschadigd te bewaren en zich in geen geval van deze goederen te ontdoen. Het goed blijft gedurende deze tijd helemaal voor risico van de klant, die het zal moeten verzekeren tegen brand, schade of diefstal, tegen een waarde, in overeenstemming met het bedrag van de bestelling.
Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Begische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingselement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050-32 35 95 en fax 050-31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde vermeld.